Start   |   Dlaczego my   |   Złoś wypadek   |   Opinie   |   Praca   |   Kontakt
Odszkodowanie po wypadku samochodowym - pomagamy poszkodowanym dochodzić odszkodowań za wypadki w Polsce oraz Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, USA

Odszkodowanie

A A A

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowany doznał:

 • Uszkodzenia ciała

 • Rozstroju zdrowia

 • lub zmarł

powinien domagać się odpowiedniego świadczenia pieniężnego tytułem odszkodowania. Odszkodowania po wypadku samochodowym  można się domagać bezpośrednio od sprawcy zdarzenia powodującego szkodę a jeśli posiada on OC to odszkodowania domagamy się od właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poszkodowanemu lub jego rodzinie przysługuje :

- odszkodowanie za przedmioty utracone w wypadku

- pokrycie kosztów leczenia

- pokrycie kosztów pogrzebu

- zadośćuczynie

-renta

 

Do kosztów leczenia, których pokrycia może domagać się poszkodowany, zaliczymy :

 • Koszty leków, środków opatrunkowych i higienicznych
 • Koszty przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego i protez

 • Koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych

 • Koszty konsultacji specjalistycznych

 • Koszty dodatkowego lub zmienionego odżywiania w okresie leczenia

 • Koszty opieki nad poszkodowanym, świadczonej również przez rodzine

 • Koszty transportu do placówki medycznej i rehabilitacyjnej

 • Koszty dojazdu osób najbliższych do placówek medycznych w celu odwiedzin

 • Koszty przygotowania poszkodowanego do innego zawoduKoszty adaptacji mieszkania np. dla osoby niepełnosprawnej

 

Osobom, które wykażą, że wskutek śmierci poszkodowanego w wypadku śmiertelnym doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej należy się stosowne odszkodowanie po wypadku samochodowym, które jest wypłacane w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego. Odszkodowanie za wypadek śmiertelny jest roszczeniem samodzielnym, co oznacza, że jeżeli jest kilka osób uprawnionych do odszkodowania (np. małżonek i dwójka dzieci) każda z nich ma własne indywidualne roszczenie z tego tytułu.

Odszkodowanie za wypadki śmiertelne przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa kształtowała się w zależności od osoby zmarłego. Z tych względów w pewnych sytuacjach uprawnionymi do stosownego odszkodowania będą również pasierbowie, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego w wypadku śmiertelnym z tym, że na skutek jego śmierci musi po ich stronie nastąpić szeroko rozumiane znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.


Stosowane odszkodowanie po wypadku samochodowym obejmuje także szkodę niemajątkową w postaci urazu psychicznego wywołanego śmiercią osoby bliskiej? Najczęściej można spotkać się z poglądem, że znaczne zmiany w stanie zdrowia wywołane tragiczną śmiercią osoby najbliższej uzasadnia przyznanie stosownego odszkodowania po wypadku samochodowym. Chodzi o przypadki załamania nerwowego wywołane silnym wstrząsem psychicznym skutkujące osłabieniem aktywności życiowej, zmniejszeniem lub utratą możliwości zarobkowania.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o odszkodowanie za pokrycie kosztów pogrzebu może być każda osoba, która poniesie koszty związane ze śmiercią poszkodowanego. W skład tych kosztów wchodzi nie tylko pochówek, lecz wszystko co z nim związane, czyli koszty stypy, koszty pomnika. Aby uzyskać zwrot kosztów niezbędne jest przedstawienie rachunków i faktur związanych z poniesionymi kosztami pogrzebu.

odszkodowania po wypadku, odszkodowanie po wypadku samochodowym


« powrót
studio-project